قالب وبلاگ


آتش پنهان
آثار و اندیشه های خلیل صارمی نایینی (ناصر) شاعر و نویسنده معاصر ،جانباز شیمیایی ، استاد هنرهای رزمی ، روان درمانگر و مدرس ادبیات 
نظر سنجی
نظر شما؟


 

براساس برنامه صریح و قاطع حضرت ابتدا کلیه زمین هایی که از طرف عثمان به بنی امیه و 

سایرین داده شده بود ملکعمومی زارعان و زحمتکشان تحت امر حکومت اسلامی اعلام گردید ،

 و مالکیت فئودالی زمین و آب و غیره را که مخالفسنت و سیاست ارضی پیامبر بود ملغی کرده

 و ضربه شدیدی بر اساس نظام طبقاتی وارد آورد .

(نفی مالکیت خصوصی اراضی مفتوحه وتملیک آن به جامعه اسلامی در زمان عمر انجام یافته

 بود ، اما در همان زمان هم طرح این مسئله از طرف علی علیه السلام عرضه شده بود .

بلاذری میگوید :

 تمایل و توقع اکثر نظامیان عرب تملک اراضی توسط خود آنها بود و این را به عمر نیز ابراز 

داشته بودند و حتی عبد الرحمن بن عوف نیز از طرفداران تقسیم اراضی بین نظامیان بود اما 

تنها کسی که با این پیشنهاد مخالفت کرد علی علیه السلام بوده و فرموده بودند :

1 – شرح نهج البلاغه .ابن ابی الحدید. جلد2وجلد7 ص37 چاپ تهران – العداله الاجتمائیه  فی السلام . 

سید قطب .ص196 – امام علی بن ابیطاالب .عبدالفتاح عبدالمقصود . ترجمه محمد مهدی جعفری جلد2 .ص347و

348  (این خطبه راکلبی مورخ قرن دوم واسکافی ادیب و مورخ معتزلی در قرن سوم نیز نقل کرده اند.)


بگذارید این زمینها امروز و روزگاران بعد سرمایه همه مسلمانان باشد .1 

اما عثمان تمام این اراضی را که ( صوافی ) نامیده میشد به شکل اقطاع به بنی امیه و کسان 

دیگری واگذار کرده بود . 2 )

سپس در اقدام بعدی حضرت پس از تثبیت و تحکیم این سیاست  انقلابی و تاکید بر مغایرت ملکداری با

 سنت پیامبر ، به طور  قاطع استفاده از موقعیتهای دینی ، سیاسی وعلمی را در تمرکز ثروت و

 قدرت مورد حمله قرار داده و هیچ کس را جز به تقوی و فضیلت بر دیگران برتر ندانستند .

دکتر حسن ابراهیم حسن در رابطه با اصلاحات ارضی حضرت مینویسد :

علی علیه السلام شروع کرد و اقطاعاتی را که عثمان به اطرافیان و خویشاوندان خود داده بود 

پس گرفته و به بیت المال باز گرداند . 3

استاد عبد الفتاح عبد المقصود هم وطن دکتر حسن ابراهیم حسن مینویسد:

علی علیه السلام به اجرای تصمیم خود همت گماشت و تمام اراضی و املاکی را که عثمان به

 صورت تیول به برخی از اعضای خاندان و افراد خود داده بود مصادره کرد . 4

یعقوبی و ابن ابی الحدید نوشته اند :

ولید بن عقبه نماینده اشراف اموی مقیم مدینه که خود از بهره مندان بود بر امام وارد شد و گفت :

1 – الاموال . ابو عبید قاسم بن سلام . چاپ مصر ص83

2 -  فتوح البلدان . بلاذری   -  الخراج .ابو یوسف قاضی القضات جلد 1

3 – تاریخ اسلام (تاریخ سیاسی ).دکتر حسن ابراهیم حسن .جلد 1 ص283

4 – امام علی بن ابیطالب . عبد الفتاح عبد المقصود .جلد 2 ص348


ما حکومت شما را به رسمیت می شناسیم واز شما طرفداری می کنیم به شرط آنکه آنچه را که 

از زمان عثمان به دست آورده ا یم ضبط و مصادره نکنی و از آنچه در تصرف ماست ما را

 معاف داری .

حضرت در پاسخ با خشم فرمودند :

آنچه را که شما به دست آورده ا ید مرا نمی رسد که از حق خدا بگذرم و آن را ضبط و مصادره 

نکنم ، اما معاف کردن من شما را از آنچه در تصرف دارید ، آنچه در نزد شما از مال خدا و 

مسلمانان باشد عدالت شما را فرا میگیرد . 1

کلبی می گوید : 

عمرو عاص زمانی که در ( ابله ) اقامت گزیده بود و از فرمان حضرت اطلاع یافت به معاویه

 نوشت ، وقتی پسر ابو طالب برهنه ات کند و اموال و ثروت هایی را که به مالکیت خود در

 آورده ای از تو بگیرد چه خواهی کرد ؟ زودتر کاری بکن . 2 

علامه بزرگ و مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی ، میرزای نایینی ، از متفکران

 و مجتهدان صاحبنظر و برجسته شیعه در امر حکومت داری میگوید :

بنیاد سیاست حضرت علی ابن ابیطالب استــرداد قطایع و تیــولات و بر پا داشتن اســاس مساوات بود 

و به همین جهت درعصر ولایت و خلافت ایشــان آن همه فــتن و حوادث بر پا شد . 3

1 – تاریخ یعقوبی . جلد2 ص 175 – شرح ابن ابی الحدید . جلد7 ص39 و 38

2 – الغدیر . علامه امینی . متن عربی .جلد 8 ص228 و 289

3 – تنبیه الامه و تنزیه المله . علامه میرزای نایینی


امام علیه السلام خطاب به کمیل با اشاره به کسانی که علم و عقیده را آلت پیشبرد اهداف دنیوی

 می کنند می فرمایند:

بعضی از اشخاص تند ذهن و زیرک را می یابم که می توانند به خوبی مقصودم را دریابند ولی حیف 

که محل اطمینان  نیستند و ابزار دین و دانش را برای دنیا طلبی و تحصیل منافع شخصی به کار

 می برند و به وسیله حجت های خداوند

 بر دوستانخاص خدا و به وسیله نعمت های او بر بندگانش تسلط و برتری می جویند .  1

امام علیه السلام در حقیقت دست رد بر سینه همه کسانی می زند که به نام عقیده به قدرت 

می رسند وعقیده را به ابزار قدرت بدل می کنند و تحت عنوان صحابه و غیره ، ودر دوران ما نیز 

تحت هزاران عناوین دیگر امتیازات مالی و غیر آن را منحصر به خود می دانند .

رجال و طبقه حاکمه عرب و حتی بسیاری از اعراب محروم وفرودست دیروز ، اسلام را به

 صورت آیین نژادی و وسیله ای برای بزرگی و سیادت و حکومت نژاد عرب بر عجم در آوردند ، 

اما علی علیه السلام آن مجسمه عدالت و تقوی در همه زمینه ها بین عرب و غیر عرب 

مساوات برقرار کرد .

یعقوبی می گوید:

علی علیه السلام مردم را در عطا برابر نهاد و کسی را بر کسی برتری نداد و موالی (بردگان و

 اقوام غیر عرب) را چنان  داد که عرب اصلی را ، و چون با او در این باب سخن گفتند چوبی از

 زمین برداشت و در میان دو انگشت نهاد و گفت :

 تمام قرآن را تلاوت و مطالعه کردم و برای عرب بر عجم به اندازه این چوب برتری نیافتم . 2

1 – نهج البلاغه -  الغارات – تاریخ یعقوبی

2 – تاریخ یعقوبی . جلد 2 . ص82


گویند روزی زنی ایرانی همراه با زنی عرب به نزد حضرت آمدند ، وچون نیاز مندی خویش را 

آشکار کردند حضرت فرمودند : هر کدام را جدا گانه 25 درهم و 1 خروار گندم عطا کنند اما زن

 عرب اعتراض کرد و گفت : من عربم و این عجم ، و امام در پاسخ او دو مشت خاک برداشت و

 در برابر آن زن گرفت و فرمود : چه تفاوتی میان این دو مشت خاک

است ، سپس فرمودند : به خدا قسم عرب را بر عجم در اموال عمومی و در آمد بیت المال برتر 

ندانم . 1

مداینی مورخ ایرانی متوفی سنه 215 یا 225 هجری قمری پس از ذکر نمونه هایی از 

سیاست تساوی جویانه حضرت به یک نتیجه گیری تاریخی می رسد و می گوید:

مهمترین علت رمیدگی و رویگردانی عرب از علی علیه السلام پیروی ایشان از اصل مساوات

 مالی بود ، زیرا میان اشراف و افراد فرودست و عرب و عجم فرقی نمی گذاشت ودل سران و 

سادات قبایل را به دست نمی آورد .  2

گرچه به خاطرروش مخصوص حضرت اعراب خودخواه واشراف سود پرست از وی روی

 بر تافتند ، اما موالی و خصوصا ایرانیان که برای فرار از نظامهای طبقاتی و اشرافی و رسیدن 

به عدالت و دور شدن از تمایزات اجتماعی ونژادی به اسلام پناه آورده بودند ، روش حکومت 

حضرت را حتی بهتر از آنچه در تصورات خود میخواستند ، یافتند و حضرت نیز چون اخلاص آنان 

را در مسلمانی می دانست به آنها توجه بیشتری می کرد و بهتر به تعلیم و تربیت آنان می پرداخت و

 حقایق اسلام را به آنها می آموخت و آنان را برای یاری و حمایت شریعت حقه اسلامی آماده 

می کرد و آینده درخشانی را در دینداری برایشان پیشگویی می نمود .

1 – الغارات .ابراهیم ثقفی قرن سوم . جلد1 .ص70  - الفتنه الکبری .طه حسین . جلد2 . ص160

2 -  شرح نهج البلاغه . ابن ابی الحدید . جلد 1 . ص180


مغیره بن ضبی گوید :

علی به موالی و نو مسلمانان عجم و ایران توجه بیشتری داشت و با آنها مهربان تر بود اما عمر

 بر عکس ایشان ازآنها خوشش نمی آمد و از آنها دوری می کرد و گریزان بود . 1 

عباد بن عبدالله اسدی میگوید:

من روز جمعه در مسجد نشسته بودم و حضرت بر روی یک منبر آجری خطبه می خواند و

صعصعه بن صوحان 2  پای منبرش نشسته بود که اشعث بن قیس رئیس قبیله کنده و 

از سرداران معروف عرب آمد و پا بر گردن مردمان می گذاشت تا برابر حضرت رسید و گفت :

ای امیر مومنان این موالی و ایرانیان در نزدیکی به تو بر ما غلبه کرده ودر نزد تو مقرب شده اند ،

 که علی علیه السلام  در خشم شد وگفت : [ابن صوحان در همین حال از پای منبر گفت که 

امروز حضرت پرده از چهره عرب بردارد]

کیست که مرا معذور میدارد و ملامتم می کند اگر این شکم گنده های بی فایده و بی خاصیت را 

کیفر دهم ، که این شک گنده ها مثل الاغی که در بستر بیارامد در بستر نرم می آرامند و استراحت 

می کنند در حالی که اینان (حضرت اشاره فرمود به موالی و ایرانیان ) به خاطر خدا فعالیت می کنند

 و آفتاب می خورند و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کرده و دور کنم تا از ستمکاران باشم .

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و گیاه را بر آورد و آدمی را آفرید ، البته (اشاره به آینده )

 موالی و ایرانیان شما را بهخاطر اسلام و به حمایت از اسلام بزنند ، همان گونه که شما در

1 – شرح نهج البلاغه . ابن ابی الحدید . جلد 1 . ص 180

2 – صعصعه از شیعیان بزرگ ودانشمند آن زمان بود .


 ابتدا آنها را برای حمایت دین زدید . 1

در اینجاست که می توان به وضوح دریافت که چرا ایرانیان ستمدیده و تمامی مستضعفان تاریخ دل

 به سوی آن حضرت آوردند و در زیر پرچم سبز تشیع بر علیه همه ستمگران و جلادان و 

غارتگران تاریخ تیغ عدالت بر کشیدند و امروز نیز به لطف خداوند در سایه حکومت اسلامی 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فصل پنجم . بخش 3، 
[ سه شنبه 1390/10/27 ] [ 12:19 قبل از ظهر ] [ میلاد صارمی نایینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کس چه داند زآتش پنهان من
آه از ســـوز درون جـــان مـــن
***
کربلای جبـــهه ها یادش به خیر
شور و غوغای دعا یادش به خیر

***
سپاس از همه عزیزان بازدید کننده سایت
سلامت و شادکامی شما ارزوی قلبی ماست

پس از بهره مندی از سایت آن را به دوستان خود معرفی نمائید.

***
توجه * توجه

آلبومها ی تصاویر استاد نایینی و کلیپ ها در صفحات جانبی قرار دارند

*****
استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع میباشد.
هرگونه سوء استفاده و یا نشر ناقص مطالب و نظرات به منظور بهره برداری غیر اصولی پیگرد قانونی دارد

*#*#*
عزیزان بازدید کننده در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سایت با آدرس :

http://ostadnaser.ir/

از آدرس :
http://bargesabz14.mihanblog.com/

استفاده نمایید.
*******
در کانال تلگرامی
"اسرار دانایی نایین "

t.me/naeinistyle

منتظر شما همراهان بزرگوار هستیم.
موضوعات:
طب ایرانی ، ،سلامت تن و روان ،عرفان و جذب و عبرتهای تاریخ
با مدیریت مستقیم استاد:
خلیل صارمی نایینی "ناصر"
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و روان درمانگر با سی سال تجربه امور پرورشی ومشاوره
شاعر ، نویسنده ، آهنگساز ، ویراستار متون ادبی
کارشناس ارشدادبیات و مدرس متون فارسی
استاد هنرهای رزمی شرق

با سپاس فراوان
مدیر سایت آتش پنهان
میلاد صارمی نایینی
موضوعات
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما
فروش بک لینک طراحی سایت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات